REDS Helsinki ry:n säännöt

Nämä säännöt on hyväksytty REDS Helsinki ry:n hallituksessa ja yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 16.10.2020.

1.Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on REDS Helsinki ry, myöhemmin REDS tai yhdistys, ja sen kotipaikka on Helsinki.

2.Tarkoitus ja toiminnan laatu

REDS on jääkiekkoseura, jonka arvoina ovat avoimuus, tasapuolisuus, rehtiys sekä lasten ja nuorten kasvun tukeminen jääkiekkoilullisin perusperiaattein. Lapsi oppii ja saa seurassaoloaikanaan paljon uusia elinikäisiä ystäviä, jonka lisäksi jääkiekko opettaa terveitä elämäntapoja sekä kasvattaa lasta tulevan elämän haasteisiin. Kaiken toiminnan pohjana on avoimuus ja läpinäkyvyys sen jokaisella tasolla.

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • jääkiekon harrastamisen edistäminen siten, että mahdollisimman moni yhdistyksen jäsen harrastaisi jääkiekkoa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti mahdollisimman myöhäiselle iälle
 • kohottaa ja ylläpitää jäsentensä fyysistä sekä henkistä kuntoa kasvattaakseen jäsenistä yhteiskunnalle hyödyllisiä kansalaisia
 • tarjota jäsenilleen vapaa-ajan harrastus ja täten ehkäistä syrjäytymistä
 • edistää toiminta-alueellaan yhdistyksen tarkoituksenmukaista toimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää jäsenilleen harjoitus-, koulutus- ja valmennustilaisuuksia
 • antaa tietopuolista opetusta ja valistusta
 • toimeenpanee kilpailuja, turnauksia, näytöksiä, leirejä ja muuta vastaavaa toimintaa
 • pyrkii kiinnittämään ehdotusten, anomusten ynnä muiden aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja asianomaisten elinten huomion parantaakseen niin seuran kuin jääkiekon harrastamisen toimintaedellytyksiä
 • pyrkii omatoimisesti liikuntatoiminnan kehittämiseen ja sille tarpeellisten harjoituspaikkojen ja välineiden hankkimiseen sekä muiden edellytysten luomiseen.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan,

 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä
 • järjestää keräyksiä ja arpajaisia
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • harjoittaa julkaisutoimintaa
 • järjestää tilaisuuksia, joissa on maksullista anniskelutoimintaa
 • harjoittaa ravintola- ja kioskitoimintaa
 • välittää jäsenilleen urheiluvälineitä ja -asusteita sekä yhdistyksen omia tuotteita. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton takia muun välittömän taloudellisen hyödyn hankkiminen.

3.Jäsenet

Yhdistykseen voidaan hyväksyä jäseniä heidän osoitettuaan tahtotilansa jäsenyyteen. Yhdistyksessä voi olla

 • Pelaajajäseniä
 • Varsinaisia jäseniä
 • Toimihenkilöjäseniä
 • Kannattajajäseniä
 • Kunniajäseniä
 • Ainaisjäseniä

Yhdistykseen pelaajajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, toiminnan laadun ja tarkoitusperät, säännöt, allekirjoittaa pelaajasopimuksen (alle 15-vuotiaan ollessa kyseessä hänen huoltajansa, 15 – 18 vuotiaan kohdalla pelaajajäsen sekä huoltaja) sekä suorittaa jäsenmaksun. Pelaajajäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, toiminnan laadun ja tarkoitusperät, säännöt, sekä suorittaa jäsenmaksun. Varsinaiseksi jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.

Yhdistykseen toimihenkilöjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, toiminnan laadun ja tarkoitusperät, säännöt sekä suorittaa jäsenmaksun ja toimii seurassa toimihenkilönä. Toimihenkilöjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Toimihenkilöjäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka tukevat yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Kannattajajäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtajan sekä -jäsenen arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajaksi sekä -jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä.

Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä samoin nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos jäsen on

 • suorittanut jäsenmaksut ja on ollut yhdistyksen jäsen 15 vuotta
 • suorittanut kertakaikkisena suorituksena 10 vuoden jäsenmaksut
 • tehnyt yhdistykselle huomattavan palveluksen
 • urheilullisten tai taloudellisten syiden takia ansioitunut

Yhdistys pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

4.Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen

 • laiminlyö jäsen- tai kausimaksunsa suorittamisen
 • toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti
 • on rikkonut pelaajien tai toimihenkilöiden fyysistä koskemattomuutta
 • ei enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja
 • on menettelyllään, joka ei ole vähäinen, yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä tai sen mainetta
 • rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti
 • toimii yhdistyksen, SJL:n tai jäsenliittojen tarkoitusperien vastaisesti.

Eroavan tai erotetun jäsenen oikeudet lakkaavat välittömästi. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet hallituksen määrittelemän ohjeistuksen mukaisesti.

5.Liittymis- ja jäsenmaksu

Pelaaja-, varsinaisilta-, toimihenkilö- ja kannattajajäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kaikille jäsenryhmille päättää vuosikokous. Jäsenmaksu on määrättävä vuosittain kiinteänä summana. Kunniapuheenjohtaja sekä kunnia- ja ainaisjäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6.Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä kaksi (2) - neljä (4) muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen tulee olla yhdistyksen täysi-ikäinen varsinainen jäsen.

Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja valitaan vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain puolet tai lähinnä puolet (pyöristettynä alaspäin) nykyisistä hallituksen jäsenistä ovat erovuorossa vuosittain. Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokous voidaan pitää tarvittaessa tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Kokouksen ja kutsun välissä tulee olla kohtuullinen valmistautumisaika, jotta jokaisella hallituksen jäsenellä on mahdollisuus osallistua kokoukseen.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on:

 • valita keskuudestaan varapuheenjohtaja
 • edustaa yhdistystä
 • panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset
 • johtaa ja valvoa yhdistyksen toimintaa sekä tehdä aloitteita yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi
 • pitää jäsenluetteloa
 • hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta
 • laatia ja esittää vuosikokoukselle sen vahvistettavaksi yhdistyksen vuosi- ja tilikertomus
 • laatia ja esittää vuosikokoukselle sen hyväksyttäväksi seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
 • kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella vuosikokoukselle ja ylimääräiselle kokoukselle esitettävät asiat
 • toimittaa tarpeelliset tiedot yhdistyksen jäsenille
 • hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet
 • ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii
 • luovuttaa tilitapahtumat ja muut tilinpäätökseen vaaditut materiaalit toiminnantarkastajalle tarkistettavaksi vähintään kuukautta ennen vuosikokousta
 • nimetä tarpeelliseksi katsomat valiokunnat valmistelemaan ja hoitamaan edellä mainittuja tehtäviä
 • nimetä toiminnanjohtaja ja valmennuspäällikkö
 • vahvistaa tarpeelliseksi katsomat ohjesäännöt ja ohjeistukset

7.Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen jäsenet ja toiminnanjohtaja, kaksi yhdessä. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä yhdistyksen jäseniä.

8.Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen toiminta ja tilivuosi on toukokuun 1 päivästä huhtikuun 30 päivään.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9.Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja ylimääräinen kokous, joiden ajan ja paikan määrää yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain 30.11. mennessä. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Kutsu vuosikokoukseen on julkaistava enintään neljä viikkoa ja vähintään kahta viikkoa ennen kokousta.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat
 • Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
 • Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 • Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosi- ja tilikertomus
 • Esitetään toiminnantarkastajan lausunto
 • Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille
 • Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi toimintavuodeksi niinä vuosina, kun puheenjohtaja on erovuorossa
 • Valitaan hallituksen jäsenet seuraavaksi kahdeksi toimintavuodeksi erovuorossa olevien hallituksen jäsenien tilalle
 • Valitaan yksi varsinainen toiminnantarkastaja ja hänelle varamies
 • Vahvistetaan varsinaisten-, kannattaja- ja toimihenkilöjäsenmaksujen suuruus
 • Vahvistetaan hallituksen seuraavaa toimintavuotta varten laatima toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio
 • Käsitellään jäsenten vireille panemat muut asiat
 • Muut esille tulevat asiat
 • Kokouksen päättäminen

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä on tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen ilmoittaen käsiteltäviksi halutut asiat. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asiat, jotka ovat antaneet aiheen kokouksen koollekutsumiseen. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen tapahtuu samalla tavalla kuin vuosikokoukseen. Asioista, joita yhdistyksen jäsenet haluavat vuosi- ja ylimääräisessä kokouksessa käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viisi päivää ennen kokousta. Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat edellä mainituin tavoin siitä tehneet esityksen. Yhdistyksen kokouksen esityslistalle voidaan nostaa kutsun ulkopuolinen asia neljän viidesosan (4/5) kokouksessa edustettuina olevien jäsenten äänien niin hyväksyessä.

Yhdistyksen hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Yhdistyksen kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjan tarkastajien tarkistettava sekä allekirjoitettava. Hallitusten pöytäkirjojen tarkistamisen tavasta päättää hallitus. Kaikista kokouksien pöytäkirjoista tulee toimittaa jäljennökset yhdistyksen puheenjohtajalle.

Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan, henkilövaali ratkaistaan arvalla ja muissa asioissa voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Kaikissa kokouksissa tapahtuu vaadittaessa äänestys suljetuin lipuin. Jokaisella jäsenmaksunsa yhdistyksen kokouksen määräämänä aikana maksaneella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Kannattaja- ja toimihenkilöjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Äänioikeutta voi yhdistyksen kokouksessa käyttää valtakirjalla. Yksi jäsen voi yhdistyksen kokouksessa käyttää korkeintaan viidesosaa (1/5) kokouksessa edustettuina olevista äänistä, vaikka hänellä olisi sitä enemmän valtakirjaääniä.

10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään neljän viidesosan (4/5) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

11. Muita määräyksiä

Yhdistyksen kokous voi näiden sääntöjen ja yleisten yhdistystoimintaa säätelevien määräysten puitteissa vahvistaa noudatettaviksi yhdistyksen sisäistä toimintaa järjestäviä säädöksiä ja ohjeita, sekä valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

12. Sääntöjen voimaantulo

Säännöt tulevat voimaan, kun ne on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin. Ne korvaavat kaikki aikaisemmin voimassa olleet säännöt.